Corona

Corona protocol

1 We hebben de intentie om weer (beperkt) open te gaan als Wijkhuis

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open op 1 juni 2020 voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. MFC ‘t Wijkhuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

 1.1 Opening van ons gebouw

Ons goudgele gebouw vervult een belangrijke sociale functie in de wijk Nieuw Den Helder. Wij willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van ‘t Wijkhuis gebruik te maken. Ook omdat er op dit moment geen activiteiten plaatsvinden in ons Wijkhuis missen we inkomsten uit verhuur en vanuit de horeca-voorziening. Dat dit ook een belangrijke reden om ‘t Wijkhuis weer te openen is, spreekt voor zich. We hebben daarom de intentie om weer gedeeltelijk en conform de richtlijnen, open te gaan. We willen tevens kijken wat mogelijk is binnen de bestaande maatregelen om activiteiten op te starten, hulp te bieden waar dat nodig is en er voor de mensen in de wijk en de vrijwilligers die zich inzetten te zijn.

1.2 Het protocol:

Om ons Wijkhuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig om een protocol voor MFC ‘t Wijkhuis op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze huurders, gebruikers en vrijwilligers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door de coördinator en gevalideerd door het bestuur.
We hopen dat we door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk kunnen maken. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar ervoor zorgen dat het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan.

1.3 Inleiding

Met de uitbraak van Corona is er voor MFC ’t Wijkhuis, zoals voor vele maatschappelijke voorzieningen, een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een plan van aanpak en scenario’s voor de nabije toekomst, maar ook voor de langere tijd. Dit protocol richt zich op de periode vanaf 1 juni 2020 wanneer MFC ‘t Wijkhuis weer open mag gaan, al dan niet onder specifieke voorwaarden.
De richtlijnen die MFC ‘t Wijkhuis heeft opgesteld worden door alle gebruikers nageleefd.
Zij zijn medeverantwoordelijk voor een veilig Wijkhuis.

1. Algemene RIVM

Richtlijn
Veiligheidsrisico’s
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor De welzijnssetting.

• Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand
bewaard worden.

• Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden

• Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter
afstand bewaard worden.

 2. Fysiek contact

• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag
en goed, ten minste 20 sec.

• Er worden geen handen geschud.

• Hoesten/niezen in de elleboog.

• Niet aan je gezicht zitten.

3. Hygiënemaatregelen

MFC ‘t Wijkhuis draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
Twee hygiënetafels die bij de twee grote ingangen van MFC ‘t Wijkhuis staan.
Een hygiënemogelijkheid bij de ingang van het Voorhuis en de ruimtes van ‘t Wijkhuis.

In iedere ruimte:

• Desinfecterende hand-gel.
• Zeeppompje.
• Papieren handdoekjes.
• Handschoenen.

De beheerder Lianda Roelofs wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

• MFC ‘t Wijkhuis draagt er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk
worden nageleefd.

• Personeelsleden en vrijwilligers hoeven géén persoonlijke
beschermingsmiddelen te dragen maar mag dit wel.

4. Hygiëneregeling gebruiksmiddelen

Contactpunten worden door de barvrijwilliger ieder uur schoon gemaakt nadat er bezoekers zijn geweest: denk hierbij aan de pinautomaat, de bar, deurknoppen, trapleuning, tafels en stoelen.Dit zal worden gedaan met desinfecterende schoonmaakdoekjes en/of een regulier schoonmaakmiddel die aangelengd is met een scheut bleekmiddel.

Kantoorwerkplekken, bureaus, telefoons en toetsenborden dienen door de (eigen) gebruikers (huurders) van de verschillende ruimten ontsmet en schoongemaakt worden. Hiervoor zullen desinfecterende doekjes voorhanden zijn.

 Gebruikers worden door de vrijwilligers erop gewezen dat ze regelmatig hun handen moeten wassen of de handen met handgel moeten behandelen.

5. Schoonmaak

Dagelijks reguliere schoonmaak van de (kantoor)ruimtes de publieke ruimtes en de toiletgroepen.

6. Contact

Er is geen fysiek contact tussen bezoekers, personeel, vrijwilligers. Er is ook geen fysiek contact tussen mensen die bezoekers komen brengen en de andere mensen binnen ‘t Wijkhuis.

7. Toiletruimtes

Op de deuren van de toiletruimtes zal worden aangegeven dat er slechts twee personen aanwezig mogen zijn. Door de gebruikers zelf moet in de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en bewaken hierbij strak de 1,5 meter afstand.

1 In en rond het gebouw De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen gebruikers personeel en vrijwilligers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes.

Activiteiten waarin de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde ruimtes, kunnen geen doorgang vinden, of, in een gewijzigde vorm, of indien mogelijk in een andere ruimte.

2 Buitenruimtes Voor alle ingangen houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
In de buitenruimte aan de zijkant van MFC ’t Wijkhuis (terras) houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn. Er kunnen niet meer dan 3 vrijwilligers en of bezoekers tegelijk op het terras aanwezig zijn.

3 Looproutes MFC ’t Wijkhuis hanteert in het voorhuis een looproute, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. De nooddeur (gelegen naast de ingang zal als uitgang worden gebruikt. Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld d.m.v. een bordje Ingang/Uitgang.


4 Horeca momenten In de ruimte van ’t Voorhuis waar een horeca-mogelijkheid is wordt 1,5 m in acht genomen. Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan. Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen. Contant geld wordt niet direct aangepakt maar op de bar worden gedeponeerd.

5 Wegstuurbeleid Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer iemand gedurende de dag Corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.

6 Thuisblijfregels

‘t Wijkhuis past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
• Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts of koorts van één van de gezinsleden (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

• Personeel, vrijwilligers, gebruikers en andere mensen met
corona-gerelateerde klachten komen niet ’t Wijkhuis in.

7 Kapstokken en jassen Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker.
Jassen en tassen van vrijwilligers kunnen opgeborgen worden in een kluisje bij de ingang van de GGD. De kapstokken mogen niet worden gebruikt. Deze zullen tijdelijk worden weggehaald en in de ruimte van de gesloten ingang worden neergezet.


1.4 Randvoorwaarden (algemene gegevens van MFC ‘t Wijkhuis)

MFC ‘t Wijkhuis valt wettelijk onder de definitie openbare inrichting – Culturele Instellingen.
Een openbare inrichting is “de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, (beperkt) dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pensioen, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden.”
Het gebouw waarin MFC ’t Wijkhuis is gevestigd is eigendom van de Woningstichting Den Helder.
Dit protocol is voorgelegd aan deze eigenaar en deze heeft hiermee ingestemd. Ter goedkeuring hebben wij dit protocol gestuurd aan de gemeente Den Helder.

1.5 Welke openingstijden hanteren we?

We willen zo toegankelijk mogelijk zijn voor onze gebruikers en onze huurders.
De openingstijden van ’t Wijkhuis zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 24.00 uur

 1.6 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

De eigenaar van het gebouw waarin MFC ’t Wijkhuis is gevestigd is de Woningstichting Den Helder en is eindverantwoordelijk voor het gebouw.

1.7 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Het bestuur van MFC ’t Wijkhuis is eindverantwoordelijk voor het beheer. Voor de inhoud en naleving van dit protocol hebben we een coronacontactpersoon aangesteld. Dhr. Meine Bijker zal van maandag tot en met vrijdag toezien op de maatregelen die in dit protocol zijn beschreven. Op de zaterdagen en zondagen zal de dienstdoende barvrijwilliger toezien op naleving van de regels.
De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de directeur/bestuurder a.i. dhr. Marc Petter en de beheerder mevrouw Lianda Roelofs.

• Wie zijn onze gebruikers?Vaste huurders van Woningstichting Den Helder zijnGGD
• MEE & de Wering waaronder de Raadslieden/Jeugdhuiskamer “Hang Out”.
• Actiezorg
• Parlan
• Praktijk voor uw Welzijn
• Woningstichting Den Helder, Wijkconcierges
• Politie Den Helder. Wijkagenten
• Gemeente Den Helder
• Omring Thuiszorg
Vaste huurders MFC ‘t Wijkhuis
• Gemeente Den Helder Wijksteunpunt WMO
• Muziekschool Tim Boon
• ROC
• Volwassenencollege
• Buurtcollectief

 1.8 Andere protocollen

De vaste huurders hanteren voor eigen werkzaamheden protocollaire maatregelen die vanuit hun eigen organisaties zijn opgesteld. Als deze organisaties gebruik maken van andere ruimtes zoals vergaderzalen of andere ruimtes binnen ’t Wijkhuis dienen zij zich tevens te conformeren aan de protocollaire maatregelen die ’t Wijkhuis heeft opgesteld. Dit protocol zal dan ook aan alle huurders worden verspreidt.

2 Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein

Voor alle ingangen houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
In de buitenruimte aan de zijkant (terrasgedeelte van ’t Wijkhuis) houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn. Er kunnen niet meer dan 3 vrijwilligers en of bezoekers tegelijk op het terras aanwezig zijn.

  2.2 Toegang tot het gebouw

Het gebouw van ’t Wijkhuis beschikt over drie hoofdingangen en een kleine ingang via het terras naar ‘t Voorhuis. De ingangen zijn ruim van opzet maar ook hier geldt éénrichtingsverkeer.
Een ingang (achter het GGD gedeelte) zal gesloten blijven. De nooddeur (gelegen naast de ingang in ’t Voorhuis zal als uitgang worden gebruikt. Voor alle entrees zullen bordjes met ingang/uitgang worden geplaatst.

2.3 Maximale bezetting

Conform de richtlijnen van het RVIM zullen er in ’t Voorhuis vanaf 1 juni maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn, dit is exclusief personeel en vrijwilligers. Voor ’t Voorhuis op de vrije inloopdagen geldt; dat er binnen het aantal van maximaal toegestane mensen een x-marge wordt vrijgehouden voor ‘aanlopers’ zodat er de ruimte is om hen – indien nodig naar het oordeel van de vrijwilligers – ook toe te laten tot ons gebouw. Wij zullen op de toegangsdeur kenbaar maken dat er maximaal 30 personen in ’t Voorhuis aanwezig mogen zijn. De barvrijwilliger zal dit scherp in de gaten houden. De meeste vereniging die bij ons gehuisd zijn beschikken in de regel over minder dan 30 leden. Zij beoefenen hun activiteiten uit in de grote zaal die een grootte heeft van 130 m2 waar de 1.5 meter ruim in acht kan worden genomen. Voor het personeel hanteren we de algemene richtlijn van het ruimtebeslag voor een werkplek op 12 m2/pp en een vergaderplek op 5 m2/pp.

2.4 Route

Bij de twee grote ingangen en bij de ingang van ’t Voorhuis zullen er paaltjes met een afzetlint worden neergezet waarop duidelijk wordt aangegeven wat de ingang en uitgang is.


3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en beheer van MFC ‘t Wijkhuis treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af

Om 8.00 uur wordt MFC ’t Wijkhuis door een vaste vrijwilliger geopend. ’s Avonds wordt ’t Wijkhuis weer afgesloten door de dienstdoende vrijwilliger. Huurders maken gebruik van de twee grote ingangen en van hun eigen faciliteiten en houden zich aan hun protocol en het protocol van ‘t Wijkhuis.

3.2 Zo geven we instructies aan de beheerder, de vrijwilligers en gebruikers

Aan onze beheerder, vrijwilligers en gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint exemplaar achter de bar en in het Voorhuis voorhanden. Vrijdag 29 mei krijgen alle vrijwilligers een corona-instructie. Bij de hygiënetafels die gesitueerd zijn bij de drie ingangen liggen kopieën van dit protocol, die bedoeld zijn om mee te nemen. Onze coronamaatregelen zijn ook te lezen op onze website.

3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

MFC ’t Wijkhuis maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen:

Voorkom besmetting:

• Wijs gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
• Laat ze bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen
(en eventueel desinfecterende handgel gebruiken)

Algemeen:

• De schoonmaakploeg maakt de algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.
In overleg met de beheerder wordt de schoonmaakfrequentie indien nodig verhoogt naar ’s morgens en ‘s middags na 17.00 uur

Contactoppervlakken en aanraakpunten:

• De dienstdoende (bar) vrijwilligers maken contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon met schoonmaakmidden, aangelengd met bleek en desinfecterende doekjes.

Sanitair:
• Schoonmaken op reguliere wijze.
• Contactpunten en handenwas-faciliteiten worden goed schoongemaakt.
• De frequentie zal in overleg met de beheerder geschiedden.
• We zorgen voor voldoende en aanvulling van (vloeibare)zeep en materialen om handen
af te drogen.
• We gebruiken bij voorkeur papieren handdoekjes.

De schoonmaker moet veilig zijn werk kunnen doen:

• Onze schoonmaakvrijwilligers moeten veilig kunnen werken met voldoende afstand
tot andere mensen. Zo worden aan onze schoonmaakvrijwilligers hesjes verschaft waarop aan de achterkant de tekst “Houdt 1.5 meter afstand” wordt vermeld.

• Onze schoonmaakvrijwilligers werken te alle tijden met handschoenen. Er zal een instructie worden gegeven hoe men de handschoenen veilig uit moet doen.3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

• We zetten minder tafels en stoelen neer zodat 1,5 meter gehaald wordt.
• We brengen voorzieningen aan om een looprichting aan te geven
• We plaatsen een afscheiding door middel van een afzetlint bij de twee grote ingangen om de ingang en uitgang aan te geven.
• Bij de ingangen komen hygienetafels te staan.
• In ‘t Voorhuis bij de ingang en op diverse punten in ‘t Voorhuis zullen we handgel en papieren doekjes neerleggen. Deze artikelen zullen ook in de ruimtes van de Evenaar, de Windhoek en het Baken te vinden zijn.
• Er zal een aanduiding voor de bar komen op 1.5 meter
• De meeste barkrukken zullen worden weggehaald en die overblijven zullen op 1.5 meter van elkaar komen te staan.

4 Zo gaan we met elkaar om

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers

Onze vrijwilligers houden in de gaten of het te druk wordt. Als dit het geval is vragen zij nieuwe bezoekers te wachten of later terug te komen wanneer er minder bezoekers zijn. Ook vragen wij de bezoekers bij activiteiten die speciaal voor bepaalde doelgroepen worden georganiseerd, zich van tevoren aan te melden.

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Bij de ingangen en in alle ruimtes komen posters te hangen waarop onze regels en maatregelen vermeld staan. Ook zullen er bij de ingangen kopieën van dit protocol liggen en zal er op onze website en op onze lichtkrant in ’t Voorhuis de maatregelen te lezen zijn.

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers

De vrijwilligers die werkzaam zijn in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van de bezoekers verwachten.
We zijn blij met elke vrijwilliger die zich voor ’t Wijkhuis in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en onze vrijwilligers staat bij ons voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals koorts, verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of kortademigheid geen vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen. Als je in één huis woont met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 kan je ook geen vrijwilligerswerk in ’t Wijkhuis doen. Elke vrijwilligers wordt door de coördinator persoonlijk op de hoogte gesteld van deze regels.

4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Alle vrijwilligers krijgen een mondelinge instructie en ontvangen dit protocol. Bij vragen kunnen ze terecht bij de coördinator. We hebben extra aandacht voor onze vrijwilligers en zullen regelmatig vragen hoe het werk verloopt en of er vragen of onduidelijkheden zijn.

5 Programmeerkeuze

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimtes. Zo zullen sommige groepen verhuizen naar de grote zaal om de 1,5 meter te kunnen handhaven.

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open

In principe zijn we weer open voor alle doelgroepen. Wel wordt er bij speciale activiteiten een leeftijdsindeling gemaakt. Op de middagen van “Klup effe d’r Uit” zullen er bijvoorbeeld alleen ouderen aanwezig zijn en worden er vrijwilligers ingezet die geen kinderen thuis (meer) hebben wonen en bij de activiteiten voor de kinderen, kunnen er vrijwilligers worden ingezet die niet aan deze restrictie hoeven te voldoen

5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis

Als de 1.5 meter afstand in acht wordt genomen, kunnen alle activiteiten weer van start gaan. De kinderactiviteiten zullen, als het weer het toelaat, zoveel mogelijk buiten worden georganiseerd.

(Voorlopige) planning juni activiteiten:
2 juni Bijeenkomst WSDH
7 juni Biljarten
12 juni Keezmiddag
12 juni Klaverjassen
16 juni Samen Eten (diner d.m.v. catering plaatselijk restaurant)
25 juni Kinderactiviteiten (Sport en Spel)

Wij zullen onze inpandige verenigingen op de hoogte brengen dat we op 1 juni weer open zijn voor activiteiten.

5.3 Dit vragen we van onze huurders

Onze vaste huurders van MFC ’t Wijkhuis zijn welkom om hun ruimtes te gebruiken. Wel vragen wij om gebruik te maken van de eigen ingang(en) en faciliteiten en niet door ’t Voorhuis naar binnen of naar buiten te gaan. De vaste huurders houden zich aan het protocol van de eigen organisatie en/of conformeren zich aan dit protocol.


6. Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen. We hopen dat deze Coronapandemie niet erg lang meer duurt en dat er snel een vaccin is ontwikkeld. Maar reëler is de verwachting dat we rekening moeten houden met een langere periode van deze speciale maatregelen om besmetting tegen te gaan.

Datum: 26 mei 2020
Naam: Laura van de Straat-Terlouw
Coördinator MFC ’t Wijkhuis

Bestuur: A.E. Eigeman
H. J. Everhardus
C. de Haseth
M. Petter